AweSun 遙控軟體

 請點此 遙控軟體,下載完成請依下列步驟,並將連線ID告知技術人員。

1.將本機ID告知服務工程師

2.請按「接受」允許服務工程師遠端遙控